Mẫu Lệnh Điều Tour Du Lịch

Mẫu Lệnh Điều Tour Du Lịch
**Chương 1. Điều khoản chung Điều 1. (Phạm vi áp dụng) Chương 1. Điều khoản chung Điều 1. ( Phạm vi vận dụng )1. Hợp đồng tổ chức tour du lịch ký kết giữa Công ty và Khách du lịch được căn cứ theo Hợp đồng này. Những nội dung không được quy định trong Hợp đồng này được điều chỉnh theo các pháp lệnh hoặc tập quán đã được xây dựng phổ biến. 2. Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng đặc biệt bằng văn bản trong phạm vi không làm tổn hại đến Khách du lịch và không vi phạm pháp luật, hợp đồng đặc biệt này được ưu tiên bất kể có quy định tại khoản trên. Điều 2. (Định nghĩa thuật ngữ) Điều 2. ( Định nghĩa thuật ngữ )1. Trong Hợp đồng này, “Hợp đồng tổ chức tour du lịch” là hợp đồng trong đó Công ty làm đại lý, trung gian hoặc đại diện của Khách du lịch để tiếp nhận công việc bố trí giúp cho Khách du lịch được cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển, chỗ ở hay các dịch vụ du lịch khác do bên cung cấp dịch vụ vận chuyện hay chỗ ở cung cấp (sau đây gọi là “dịch vụ du lịch”) theo yêu cầu của Khách du lịch. 2. Trong hợp đồng này, “Tour du lịch nội địa” là chỉ chuyến du lịch trong Nhật Bản, “Tour du lịch nước ngoài” là chỉ chuyến du lịch ngoài tour du lịch nội địa. 3. Trong Hợp đồng này, “Giá tour” là chi phí vận chuyển, phí chỗ ở và các chi phí khác mà Công ty chi trả cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở cũng như phí xử lý dịch vụ du lịch do Công ty quy định (không bao gồm lệ phí xử lý thay đổi và phí hủy bỏ) để Công ty bố trí sắp xếp dịch vụ du lịch. 4. Trong phần này, “Hợp đồng thông tin” là hợp đồng tổ chức tour du lịch được ký kết với thành viên thẻ (chủ thẻ) của công ty thẻ tín dụng liên kết với Công ty (sau đây gọi là “Công ty liên kết”) sau khi đăng ký qua điện thoại, thư tín, fax hoặc phương tiện liên lạc khác; là hợp đồng tổ chức tour du lịch với nội dung thanh toán giá tour theo hình thức quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 16 theo sự đồng ý trước của Khách du lịch để quyết toán các khoản phải thu và khoản phải trả liên quan đến giá tour theo Hợp đồng tổ chức tour du lịch mà Công ty có với Khách du lịch căn cứ theo Quy định đối với chủ thẻ của Công ty liên kết được quy định riêng sau ngày phải thực hiện nghĩa vụ thu hoặc trả của khoản phải thu và khoản phải trả đó. 5. Trong phần này, “Thông báo chấp nhận dưới dạng điện tử” là thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng, được thực hiện bằng cách gửi thông tin qua đường truyền liên lạc viễn thông được kết nối giữa thiết bị máy tính điện tử, máy fax, máy telex hay máy điện thoại (sau đây gọi là “máy tính điện tử”) với thiết bị điện tử mà Khách du lịch sử dụng. 6. Trong Hợp đồng này, “Ngày sử dụng thẻ” là ngày mà Khách du lịch hoặc Công ty phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn giá tour theo Hợp đồng tổ chức tour du lịch.

Điều 3. (Chấm dứt nghĩa vụ tổ chức tour du lịch) Điều 3. ( Chấm dứt nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tour du lịch )Việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của Công ty theo Hợp đồng tổ chức tour sẽ chấm dứt sau khi Công ty thực hiện tổ chức sắp xếp dịch vụ du lịch với sự chú ý của người quản lý tốt. Do đó, ngay cả khi không thể ký kết được hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch với bên cung cấp dịch vụ vận chuyển hay chỗ ở do các nguyên nhân như đã kín chỗ, không làm việc hay điều kiện không phù hợp v.v., khi Công ty thực hiện nghĩa vụ đó thì Khách du lịch phải thanh toán phí xử lý dịch vụ du lịch do Công ty quy định (sau đây gọi là “phí xử lý”) cho Công ty. Trong trường hợp đã ký kết hợp đồng thông tin, ngày sử dụng thẻ được coi là ngày mà Công ty thông báo cho Khách du lịch về việc không thể ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch với bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở v.v.Bạn đang xem: Mẫu lệnh điều tour du lịchĐiều 4. (Người đại diện tổ chức tour) Khi triển khai hợp đồng tổ chức triển khai tour, Công ty hoàn toàn có thể cho phép công ty du lịch, bên tổ chức triển khai tour hay người trợ giúp khác ở trong và ngoài nước đại diện thay mặt Công ty triển khai hàng loạt hoặc một phần việc làm tổ chức triển khai tour. Chương 2. Xác lập hợp đồng Điều 5. (Đăng ký hợp đồng) Chương 2. Xác lập hợp đồng1. Khách du lịch có ý định ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch với Công ty được yêu cầu điền thông tin cần thiết vào mẫu đơn đăng ký do Công ty quy định và gửi cho Công ty cùng với lệ phí đăng ký do Công ty quy định riêng. 2. Mặc dù có quy định tại khoản trên, Khách du lịch có ý định ký kết “Hợp đồng thông tin” với Công ty phải thông báo cho Công ty về mã số thẻ thành viên và nội dung dịch vụ du lịch mà Khách du lịch sẽ yêu cầu. 3. Lệ phí đăng ký theo quy định tại Khoản 1 được coi như là một phần của giá tour, phí hủy bỏ và các khoản khác mà Khách du lịch cần thanh toán cho Công ty. Điều 6. (Từ chối ký kết hợp đồng) Điều 6. ( Từ chối ký kết hợp đồng )Công ty có thể không ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch trong những trường hợp sau: (1) Khi có sự bất tiện liên quan đến công việc của Công ty; (2) Khi Khách du lịch không thể quyết toán một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm thanh toán liên quan đến giá tour theo Quy định đối với chủ thẻ của công ty liên kết do các nguyên nhân như thẻ tín dụng của Khách du lịch hết hiệu lực v.v. trong trường hợp dự kiến ký kết hợp đồng thông tin. Điều 7. (Thời điểm xác lập hợp đồng) Điều 7. ( Thời điểm xác lập hợp đồng )1. Hợp đồng tổ chức tour du lịch được xác lập khi Công ty chấp nhận việc ký kết hợp đồng và nhận được lệ phí đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 5. 2. Hợp đồng thông tin được xác lập khi Công ty phát hành thông báo về việc chấp nhận đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 5, bất kể quy định tại khoản trên. Tuy nhiên, trong trường hợp thông báo chấp thuận dưới dạng điện tử được ban hành theo Hợp đồng này thì hợp đồng được xác lập khi thông báo đó được chuyển đến Khách du lịch. Điều 8. (Quy định đặc biệt liên quan đến xác lập hợp đồng) Điều 8. ( Quy định đặc biệt quan trọng tương quan đến xác lập hợp đồng )1. Công ty có thể cho Hợp đồng tổ chức tour du lịch được xác lập chỉ bằng cách chấp thuận ký kết hợp đồng theo một hợp đồng đặc biệt bằng văn bản mà chưa nhận được phí đăng ký, bất kể quy định tại Khoản 1 Điều 5. 2. Trong trường hợp như khoản trên, thời điểm xác lập Hợp đồng tổ chức tour du lịch sẽ được thể hiện rõ trong văn bản nêu ở khoản trên. Điều 9. (Quy định đặc biệt về vé xe, thẻ khách sạn v.v.) Điều 9. ( Quy định đặc biệt quan trọng về vé xe, thẻ khách sạn v.v. )1. Công ty có thể chấp nhận việc đăng ký bằng miệng để cung cấp văn bản là Hợp đồng tổ chức tour du lịch chỉ có mục đích bố trí dịch vụ vận chuyển và dịch vụ lưu trú trong đó thể hiện quyền được cung cấp dịch vụ du lịch để đổi lấy giá tour, bất kể có quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều trên. 2. Trong trường hợp như khoản trên, Hợp đồng tổ chức tour du lịch được xác lập khi Công ty chấp thuận ký kết hợp đồng. Điều 10. (Tài liệu hợp đồng) Điều 10. ( Tài liệu hợp đồng )1. Ngay sau khi xác lập Hợp đồng tổ chức tour du lịch, Công ty cung cấp cho Khách du lịch tài liệu mô tả các nội dung liên quan đến hành trình tour, nội dung dịch vụ du lịch, giá tour, điều kiện khác của tour du lịch và trách nhiệm của Công ty (sau đây gọi là “tài liệu hợp đồng”). Tuy nhiên, liên quan đến toàn bộ dịch vụ du lịch mà Công ty sắp xếp, Công ty có thể không cung cấp tài liệu hợp đồng này khi cung cấp vé vận chuyển, thẻ khách sạn hay văn bản thể hiện quyền được cung cấp dịch vụ du lịch cho Khách du lịch. 2. Trong trường hợp cung cấp tài liệu hợp đồng như trong khoản trên, phạm vi dịch vụ du lịch mà Công ty chịu trách nhiệm bố trí sắp xếp theo Hợp đồng tổ chức tour du lịch sẽ như trong phần mô tả trong tài liệu hợp đồng đó. Điều 11. (Phương pháp sử dụng kỹ thuật công nghệ thông tin) Chương 3. Thay đổi và hủy bỏ hợp đồng Điều 12. (Thay đổi nội dung hợp đồng) Điều 11. ( Phương pháp sử dụng kỹ thuật công nghệ thông tin ) Chương 3. Thay đổi và hủy bỏ hợp đồng Điều 12. ( Thay đổi nội dung hợp đồng )1. Khách du lịch có thể yêu cầu Công ty thay đổi lịch trình tour, nội dung dịch vụ du lịch và các nội dung khác trong Hợp đồng tổ chức tour du lịch. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ đáp ứng những yêu cầu của Khách du lịch trong khả năng cho phép. 2. Trong trường hợp thay đổi nội dung Hợp đồng tổ chức tour du lịch theo yêu cầu của Khách du lịch như trong khoản trên, khi hủy bỏ các dịch vụ đã được bố trí sắp xếp, Khách du lịch phải chịu phí hủy cần phải thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở, tiền phạt vi phạm hợp đồng và các chi phí cần thiết khách để thay đổi bố trí tour đồng thời phải thanh toán cho Công ty phí xử lý thay đổi theo quy định của Công ty. Ngoài ra, việc gia tăng hay giảm trừ giá tour phát sinh do sự thay đổi nội dung Hợp đồng tổ chức tour du lịch được quy về Khách du lịch. Điều 13. (Khách du lịch tự ý hủy bỏ hợp đồng) Điều 13. ( Khách du lịch tự ý hủy bỏ hợp đồng )1. Khách du lịch có thể hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng tổ chức tour du lịch bất cư lúc nào. 2. Khi Hợp đồng tổ chức tour du lịch bị hủy bỏ theo quy định tại khoản trên, Khách du lịch phải chịu chi phí trả cho dịch vụ du lịch mà Khách du lịch đã được cung cấp hay phí hủy bỏ, phí phạt vi phạm hợp đồng và chi phí đã hoặc sẽ thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở v.v. liên quan đến dịch vụ du lịch mà Khách du lịch chưa được cung cấp; đồng thời phải thanh toán cho Công ty phí hủy theo quy định của Công ty và phí xử lý mà Công ty phải thu. Điểu 14. (Hủy bỏ do nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của Khách du lịch)Điểu 14. (Hủy bỏ do nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của Khách du lịch)

1. Công ty có thể hủy bỏ Hợp đồng tổ chức tour du lịch trong những trường hợp sau: (1) Khi Khách du lịch không thanh toán giá tour trước ngày đến hạn theo quy định (2) Khi Khách du lịch không thể quyết toán một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm thanh toán liên quan đến giá tour theo Quy định đối với chủ thẻ của công ty liên kết do các nguyên nhân như thẻ tín dụng của Khách du lịch hết hiệu lực v.v. trong trường hợp dự kiến ký kết hợp đồng thông tin. 2. Khi Hợp đồng tổ chức tour du lịch bị hủy bỏ theo quy định tại khoản trên, Khách du lịch phải chịu chi phí hủy bỏ, phí phạt vi phạm hợp đồng và chi phí đã hoặc sẽ thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở v.v. liên quan đến dịch vụ du lịch mà Khách du lịch chưa được cung cấp; đồng thời phải thanh toán cho Công ty phí hủy theo quy định của Công ty và phí xử lý mà Công ty phải thu. Điều 15. (Hủy bỏ do nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của Công ty) Điều 15. ( Hủy bỏ do nguyên do thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty )1. Khách du lịch có thể hủy bỏ Hợp đồng tổ chức tour du lịch khi việc tổ chức sắp xếp tour du lịch không thể thực hiện được do nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của Công ty. 2. Khi Hợp đồng bố trí tour du lịch bị hủy bỏ theo quy định tại khoản trên, Công ty sẽ hoàn trả cho Khách du lịch giá tour đã nhận sau khi trừ đi chi phí đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở để đổi lại dịch vụ du lịch mà Khách du lịch đã được cung cấp. 3. Quy định trong khoản trên không được cản trở tới yêu cầu bồi thường thiệt hại của Khách du lịch đối với Công ty. Chương 4. Giá tour Điều 16. (Giá tour) Chương 4. Giá tour Điều 16. ( Giá tour )1. Khách du lịch phải thanh toán giá tour cho Công ty không muộn hơn thời gian do Công ty quy định trước khi bắt đầu chuyến đi. 2. Sau khi ký kết hợp đồng thông tin, Công ty sẽ nhận thanh toán giá tour từ thẻ của công ty liên kết mà không có chữ ký của Khách du lịch trên hóa đơn do Công ty quy định. Trong trường hợp đó, ngày sử dụng thẻ được coi là ngày mà Công ty thông báo cho Khách du lịch về nội dung dịch vụ đã thống nhất. 3. Công ty có thể thay đổi giá tour trước khi bắt đầu chuyến đi trong trường hợp có phát sinh thay đổi về gia tour do thay đổi giá cước và phí vận chuyển hay phí chỗ ở hoặc do biến động của thị trường ngoại hối. 4. Trong trường hợp như khoản trên, việc gia tăng hoặc giảm trừ giá tour sẽ thuộc về Khách du lịch. 5. Trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng thông tin với Khách du lịch mà phát sinh chi phí do Khách du lịch phải chi trả theo quy định tại Chương 3 và Chương 4, Công ty sẽ nhận được các khoản phí này từ thẻ của công ty liên kết mà không có chữ ký của Khách du lịch trên hóa đơn do Công ty quy định. Trong trường hợp này, ngày sử dụng thẻ được coi là ngày mà Công ty thông báo cho Khách du lịch về chi phí mà Khách du lịch cần thanh toán cho Công ty hay khoản tiền mà Công ty cần hoàn trả cho Khách du lịch. Tuy nhiên, trong trường hợp Hợp đồng tổ chức tour du lịch bị hủy bỏ theo quy định tại Điểm 2, Khoản 1, Điều 14, Khách du lịch phải thanh toán cho Công ty khoản phí mà Khách du lịch phải thanh toán theo Hợp đồng tổ chức tour du lịch theo hình thức thanh toán do Công ty quy định không muộn hơn kỳ hạn mà Công ty quy định. Điều 17. (Quyết toán giá tour) Điều 17. ( Quyết toán giá tour )1. Trong trường hợp chi phí mà Công ty đã thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, chỗ ở do Khách du lịch phải chịu và phí xử lý (sau đây gọi là “giá tour đã quyết toán”) để Công ty tổ chức sắp xếp dịch vụ du lịch không khớp với số tiền tour đã nhận, Công ty sẽ tính toán giá tour ngay sau khi kết thúc tour du lịch theo quy định tại khoản tiếp theo và khoản 3 sau đây. 2. Khi giá tour đã quyết toán vượt quá số tiền mà Công ty đã nhận làm tiền mua tour, Khách du lịch phải thanh toán khoản chênh lệch đó cho Công ty. 3. Khi giá tour đã quyết toán thấp hơn số tiền mà Công ty đã nhận làm tiền mua tour, Công ty sẽ hoàn trả lại khoản chênh lệch đó cho Khách du lịch. Chương 5. Hợp đồng cho nhóm, đoàn thể Điều 18. (Tổ chức tour cho nhóm hoặc đoàn thể) Chương 5. Hợp đồng cho nhóm, đoàn thể Điều 18. ( Tổ chức tour cho nhóm hoặc đoàn thể )Công ty vận dụng những pháp luật tại Chương này cho việc ký kết Hợp đồng tổ chức triển khai tour du lịch trong đó người được chỉ định là đại diện thay mặt cho nhiều Khách du lịch có cùng lịch trình và thời hạn ( sau đây gọi là “ Người đại diện thay mặt hợp đồng ” ) triển khai ĐK. Điều 19. (Người đại diện hợp đồng)1. Ngoại trừ trường hợp ký kết hợp đồng đặc biệt, Công ty coi Người đại diện hợp đồng là người có toàn quyền đại diện liên quan đến việc ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch cho Khách du lịch tạo thành nhóm hay đoàn thể (sau đây gọi là “thành viên đoàn”); các giao dịch liên quan đến tour du lịch của nhóm hay đoàn thể đó và các dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 22 được thực hiện giữa Công ty với Người đại diện hợp đồng. 2. Người đại diện hợp đồng phải nộp Danh sách thành viên đoàn và phải thông báo cho Công ty về số thành viên trong hoặc trước ngày Công ty quy định. 3. Công ty không chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ mà Người đại diện hợp đồng đang phải gánh chịu hoặc dự kiến sau này phải gánh chịu đối với thành viên đoàn. 4. Trong trường hợp Người đại diện hợp đồng không đi cùng nhóm hoặc đoàn thể thì một trong những thành viên đoàn do Người đại diện hợp đồng chỉ định trước đó được coi là Người đại diện hợp đồng sau khi bắt đầu chuyến đi. Điều 20. (Quy định đặc biệt về xác lập hợp đồng) Điều 20. ( Quy định đặc biệt quan trọng về xác lập hợp đồng )1. Trong trường hợp ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch với Người đại diện hợp đồng, Công ty có thể chấp nhận ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch mà không nhận khoản thanh toán lệ phí đăng ký, bất kể quy định tại Khoản 1, Điều 5. 2. Trong trường hợp ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch mà không nhận khoản thanh toán lệ phí đăng ký theo quy định tại khoản trên, Công ty sẽ phát hành cho Người đại diện hợp đồng văn bản thể hiện nội dung đó và Hợp đồng tổ chức tour du lịch được xác lập khi Công ty đã phát hành văn bản đó. Điều 21. (Thay đổi thành viên đoàn) Điều 21. ( Thay đổi thành viên đoàn )1. Công ty sẽ xử lý trong khả năng cho phép khi Người đại diện hợp đồng có đề xuất thay đổi thành viên đoàn. 2. Sự gia tăng hoặc giảm trừ giá tour phát sinh do thay đổi theo khoản trên cũng như những chi phí cần thiết cho sự thay đổi đó được quy về thành viên đoàn. Điều 22. (Dịch vụ tháp tùng) Điều 22. ( Dịch Vụ Thương Mại tháp tùng )1. Công ty có thể cử người đi cùng (hướng dẫn viên) hoặc cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên đi cùng nhóm hoặc đoàn thể theo yêu cầu của Người đại diện hợp đồng. 2. Về nguyên tắc, nội dung của dịch vụ đi kèm do hướng dẫn viên thực hiện là dịch vụ cần thiết để thực hiện chuyến đi của nhóm hay đoàn thể theo lịch trình xác định trước. 3. Về nguyên tắc, thời gian phục vụ chuyến đi của hướng dẫn viên là từ 8 giờ đến 20 giờ. 4. Khi Công ty cung cấp dịch vụ tháp tùng, Người đại diện hợp đồng phải thanh toán phí dịch vụ tháp tùng theo quy định cho Công ty. Chương 6. Trách nhiệm Điều 23. (Trách nhiệm của Công ty) Chương 6. Trách nhiệm Điều 23. ( Trách nhiệm của Công ty )1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tổ chức tour du lịch, Công ty chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho Khách du lịch trong trường hợp Công ty hoặc bên thay mặt Công ty tổ chức tour theo quy định tại Điều 4 (sau đây gọi là “Bên thay mặt tổ chức tour”) đã cố ý hoặc vô ý gây ra nhưng chỉ trong trường hợp đã thông báo cho chúng tôi trong thời gian 2 năm kể từ ngày sau ngày xảy ra thiệt hại nói trên. 2. Trong trường hợp Khách du lịch bị thiệt hại do thay đổi địa hình do thiên tai, chiến tranh, bạo động, tạm dừng cung cấp dịch vụ du lịch từ bên cung cấp dịch vụ vận chuyển hay chỗ, mệnh lệnh từ cơ quan của chính phủ hay do các nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát của Công ty hoặc Bên thay mặt tổ chức tour, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại nói trên ngoại trừ trường hợp như quy định ở khoản trên. 3. Liên quan đến thiệt hại nêu trong khoản 1 phát sinh đối với hành lý xách tay, Công ty sẽ bồi thường một khoản tiền cho mỗi Khách du lịch tối đa là 150.000 yên (ngoại trừ trường hợp thiệt hại do Công ty cố ý hoặc lỗi nghiêm trọng của chúng tôi) trong vòng 14 ngày đối với du lịch nội địa và trong vòng 21 ngày đối với du lịch nước ngoài kể từ ngày sau ngày xảy ra thiệt hại chỉ trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về thiệt hại nêu trên, bất kể quy định tại khoản này Điều 24. (Trách nhiệm của Khách du lịch)Điều 24. (Trách nhiệm của Khách du lịch)

1. Khách du lịch phải bồi thường thiệt hại do cố ý hoặc lỗi của Khách du lịch đã gây ra cho Công ty. 2. Khi ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch, Khách du lịch phải nỗ lực để sử dụng những thông tin do Công ty cung cấp để hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của Khách du lịch và những nội dung khác của Hợp đồng tổ chức tour du lịch. 3. Để nhận được dịch vụ du lịch như mô tả trong tài liệu hợp đồng, sau khi bắt đầu chuyến đi mà Khách du lịch nhận thấy dịch vụ du lịch mà Khách du lịch đã được cung cấp khác với tài liệu hợp đồng, Khách du lịch phải thông báo ngay cho Công ty hay Bên thay mặt tổ chức tour hoặc Bên cung cấp dịch vụ du lịch đó. Chương 7. Khoản đảm bảo bồi hoàn Điều 25. (Khoản đảm bảo bồi hoàn) Chương 7. Khoản bảo vệ bồi hoàn Điều 25. ( Khoản bảo vệ bồi hoàn )1. Công ty là thành viên được bảo lãnh của Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (trụ sở đặt tại 3-3-3 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo). 2. Khách du lịch hoặc thành viên đoàn đã ký kết Hợp đồng tổ chức tour du lịch với Công ty có thể nhận được khoản bồi hoàn lên tới 10.000 yên từ khoản đảm bảo bồi hoàn do Hiệp hội Du lịch Nhật Bản cung cấp liên quan đến khoản nợ phát sinh bởi giao dịch này. 3.Xem thêm: biên bản rút kinh nghiệm giờ dạyCông ty nộp cho Hiệp hội Du lịch Nhật Bản phần tiền phải nộp cho khoản đảm bảo bồi hoàn theo quy định tại Khoản 1, Điều 22.10, Luật đại lý Du lịch, do đó chúng tôi không ký thác khoản đảm bảo bảo lãnh kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật này.

Recommended For You

About the Author: Đi Du Lịch AZ